Email: dora.prangadzhiyska@gmail.com | Тел: 0895 492955

За психотерапията

Неорайхианската аналитична психотерапия е метод, базиран на учението на Вилхем Райх и Александър Лоуен, доразвит от швейцарския професор Валдо Бернаскони, който разглежда човека в неговата цялост – Ум, Душа, Тяло. В природата си всеки от нас се стреми към удоволствие т.е. към задоволяване на появилите се социални или индивидуални  потребности. Често обаче, поради влиянието на средата, в която живеем, културалните особености и морални забрани  пътят към удоволствието от появилата се потребност е спрян и това  е съпътствано както с  емоционални травми, така и с психогенни промени, които се регистрират в тялото под формата на мускулни блокажи, а на по-късен етап като симптоми. Целта на Неорайхианската психотерапията е връщане на хармонията и постигане на синхрон между  нивата – Ум, Душа, Тяло. Всеки проблем, предизвикал конфликт във вътрешния свят на клиента се разглежда от различни гледни точки, като целта е смяната на фокуса и отношението кам него. Работи се върху умението за избор на точно необходимия модел на поведение в различни житейски ситуации. Търсенето на креативност в решаването на проблемите осигурява пътя към природно заложения ни стремеж към удоволствие, респективно, пътя към здравето ни.

Top